Wie bepaalt welke grafsteen er op een graf komt?

p>Het valt natuurlijk te hopen dat er in een dergelijke droevige situatie geen sprake van zal zijn, maar helaas kan het voorkomen dat er bij het overlijden van een dierbare onenigheid ontstaat over de te kiezen grafsteen. Vanzelfsprekend loont het om tot een compromis proberen te komen, maar wanneer dit niet lukt, zal er een keuze gemaakt moeten worden. De vraag: wie heeft het recht de knoop door te hakken?

Dit is degene die de grafrechten krijgt. Dit is niet per definitie de partner van de overledene of de naaste familie. Eenvoudig gezegd is degene die als eerst een verzoek indient bij de begraafplaatshouder de rechthebbende van het graf. In de praktijk zal dit vaak de partner van de overledene zijn, maar dit hoeft dus niet zo te zijn. Bovendien is het evenmin zo dat degene die betaalt voor het graf ook automatisch het grafrecht toebedeeld krijgt.

grafsteen met tekst